• Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.multihome24.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma multihome24.pl Ewelina Kałużna z siedzibą w Kłobuczyn 71, kod 59-180 poczta Gaworzyce, legitymująca się nr NIP 9251905447 i REGON 369175038.
 3. Dane osobowe zbierane przez moją firmę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego również RODO.
 4. Przetwarzając dane osobowe naszych Klientów, pamiętając o poszanowaniu ich prywatności, dokładam szczególnej staranności na każdym etapie realizacji procesu przetwarzania, zachowując adekwatny do potrzeb poziom ochrony danych osobowych.

 

 • 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

 1. Firma multihome24.pl Ewelina Kałużna zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących zakupu w moim sklepie w ramach czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących takie podmioty, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 3. a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym multihome24.pl – zakładka „Konto użytkownika”, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna jak wyżej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. c) subskrypcji newslettera, gdzie przetwarzane są dane w celu promocji i marketingu oferowanych produktów. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, zbierane są następujące dane Klienta:
 7. a) adres e-mail;
 8. b) dane adresowe:
 9. kod pocztowy i miejscowość;
 10. kraj (państwo);
 11. ulica numer domu/mieszkania.
 12. c) imię i nazwisko;
 13. d) numer telefonu,
 14. Podczas zakładania konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta, które może również samodzielnie zmienić.
 15. Przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
 16. a) adres e-mail;
 17. b) dane adresowe:
 18. kod pocztowy i miejscowość;
 19. kraj (państwo);
 20. ulica i numer domu/mieszkania.
 21. c) imię i nazwisko;
 22. d) numer telefonu.
 23. Gdy Klientem jest Przedsiębiorca, do powyższych danych należy dodać:
 24. a) firmę Przedsiębiorcy;
 25. b) numer NIP.
 26. W przypadku subskrypcji Newslettera, Klient podaje następujące dane:
 27. a) adres e-mail;
 28. b) imię i nazwisko.
 29. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 30. Przetwarzaniu mogą również podlegać dane osobowe Klientów gromadzone w trakcie nawigacji po stronie Sklepu, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności sklepu.
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 31. W sytuacji dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane dane Klienta niezbędne do egzekwowania interesów prawnych i roszczeń finansowych Administratora. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 32. Dane osobowe Klienta przekazane firmie multihome24.pl Ewelina Kałużna, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, podawane są dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeniem usługi Konta z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji Konta Klienta, czy w przypadku realizacji zakupu - uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 

 • 2 Udostępniane danych osobowych i czas ich przechowywania

 

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, mogą przetwarzać określony katalog danych jako Procesor np. firma hostingowa, firma rachunkowo-księgowa, dostawcy systemu do analiz ruchu i marketingu. W przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu towarów i usług oraz przesyłanie informacji handlowej, Wasze dane osobowe mogą zostać także powierzone podmiotom świadczącym na moją rzecz usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne.
  Wasze dane mogą być udostępniane podmiotom, które samodzielnie będą określać cele i sposoby ich przetwarzania jako odrębny administrator (np. dostawcy systemów płatności czy firmy kurierskie).
  Odbiorcami Państwa danych mogą być również upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa instytucje.

 2. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
 3. a) gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe Klienta przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić moja firma albo Klient.
 4. b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata.
 5. Podmioty udostępniające Klientom Sklepu Internetowego systemy płatności jako odrębni administratorzy samodzielnie określają okresy przechowywania przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z przyjętą Polityką Retencji.

 

 • 3 Polityka plików cookies

 

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez multihome24.pl Ewelina Kałużna na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Zwykle cookies zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, czas wygaśnięcia oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą tego typu plików pomagają dostosowywać oferowane przez firmę produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających witrynę Sklepu. Umożliwiają też analizę statystyk odwiedzin proponowanych w Sklepie produktów.

2.Firma wykorzystuje dwa typy plików cookies:

2.1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

2.2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

2.3.Firma multihome24.pl Ewelina Kałużna wykorzystuje pliki cookies w celu:

 1. a) autoryzacji działań Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia realizacji procesu zakupowego po zalogowaniu. Dzięki cookies Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. b) analizowania obecności i działań Klienta na stronie Sklepu, dla prowadzenia badań oraz audytu oglądalności podstron i produktów, w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk. Cookies pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient korzysta ze Strony Internetowej Sklepu, a to wpływa na poprawę jakości pracy sklepu i usprawnianie jej struktury i funkcjonalności.

2.4. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies.
Jeżeli jednak nie zgadzacie się Państwo, na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, należy odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub za każdym razem po wizycie na naszej stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej.

3) Sklep Internetowy może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Moja firma nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

 • 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Państwa danych osobowych, przysługują Wam liczne uprawnienia, wynikające z tego faktu, w szczególności należą do nich:

 

4.1 Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 

Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił multihome24.pl Ewelina Kałużna.

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przeze mnie zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem, moja firma może świadczyć jedynie za zgodą.

 

4.2. Prawo żądania dostępu do danych osobowych- podstawa prawna: art. 15 RODO.

 

W każdym czasie możecie Państwo żądać informacji o tym jakie dane osobowe są przeze mnie przetwarzane oraz w jakim celu je przetwarzam. Możecie również żądać informacji o tym, jakim podmiotom powierzyłam do przetwarzania Wasze dane osobowe i jak długo będziemy je przetwarzać.

Możesz Państwo również ode mnie żądać wydania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pierwsza kopia takich danych jest zawsze darmowa. W przypadku, gdy zwrócicie się Państwo o wydanie kolejnej możemy za jej wydanie naliczyć symboliczną opłatę pokrywającą koszty administracyjne związane z jej wydaniem. Jeżeli żądanie wydania kopii danych osobowych nastąpi przy pomocy komunikacji drogą elektroniczną i nie będzie zawierać żądania wydania kopii w innej formie, wówczas kopię tych danych otrzymacie Państwo również drogą elektroniczną.

W sytuacji, gdy wydanie kopii Państwa danych osobowych nie będzie mogło odbyć się bez ujawnienia danych osobowych innych osób, poinformuję Państwa o braku możliwości wydania takiej kopii.

 

4.3. Prawo żądania sprostowania danych osobowych- podstawa prawna: art. 16 RODO.

 

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są, Waszym zdaniem, nieprawidłowe, niekompletne czy nieaktualne możecie się do mnie zwrócić z żądaniem ich sprostowania lub ich uzupełnienia.

 

4.4. Prawo żądania usunięcia danych osobowych- podstawa prawna: art. 17 RODO.

 

W każdym momencie możecie Państwo ode mnie zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

a/ dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane, 

b/ gdy stwierdzicie, że przetwarzam Wasze dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to prawnie uzasadnione,

c/ wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie realizowane było właśnie na podstawie tej zgody. 

We wszystkich tych przypadkach, Państwa dane osobowe zostaną przeze mnie usunięte bez zbędnej zwłoki.
Niemniej jednak żądanie nie zostanie spełnione w przypadku:

a/ gdy dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne, abym mogła się wywiązać z ciążącego na mnie prawnego obowiązku wynikającego z prawa UE lub prawa polskiego,

b/ gdy dalsze przetwarzanie Państwa danych, realizować będzie mój prawnie uzasadniony cel, dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

 

4.5. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych- - podstawa prawna: art. 18 RODO.

 

Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć, takie ich oznaczenie w systemach przetwarzania, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości.

 Z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych możecie Państwo wystąpić, gdy:

 1. a) kwestionujecie prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. b) Waszym zdaniem przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Wy sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. c) Administrator nie potrzebuje już Waszych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Wam a więc osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) wnieśliście sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Waszego sprzeciwu.

Jeżeli prawo do przetwarzania zostało ograniczone, Administrator może tylko takie dane przechowywać. Inny rodzaj przetwarzania może być realizowany wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, zawsze Was o tym poinformuję.

 

4.6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych- - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 

Gdy Państwa dane osobowe będą przeze mnie przetwarzane do celów wynikających z moich prawnie uzasadnionych interesów, będziecie mogli Państwo, wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku zaprzestanę ich przetwarzania, chyba że wykażę podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykażę, że mój interes w przetwarzaniu Państwa danych jest nadrzędny wobec Waszego uprawnienia. 

W przypadku udzielenia mi zgody marketingowej, w każdym czasie możecie Państwo żądać zaprzestania przeze mnie przetwarzania swoich danych osobowych w tym celu. W takim przypadku, niezwłocznie zaprzestanę ich przetwarzania w tym właśnie celu. 

 

4.7. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

 

W przypadku, gdy będę Państwa dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, na podstawie Waszej zgody, bądź w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy, będziecie mogli żądać ode mnie otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego (np. Excel), tak, abyście mogli te dane, przenieść do innego podmiotu. Będziecie również Państwo mogli żądać przekazania takiego pliku wskazanemu przez Was innemu niż ja Administratorowi Danych Osobowych.  

 

4.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W każdym czasie, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przeze mnie Waszych danych osobowych narusza Wasze prawa lub z innych powodów, jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, macie  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

 4.9 Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień, przez formularz kontaktowy lub adres e-mail: info@multihome24.pl.

W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, moja firma multihome24.pl Ewelina Kałużna, spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 

 • 5. Profilowanie

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności nie dokonujemy profilowania, o którym mowa w art. 4 pkt. 4) RODO, to znaczy, że nie przetwarzam Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany poprzez wykorzystanie Państwa danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych (np. do oceny preferencji, zainteresowań, lokalizacji, itp.). 

 

 • 6. Postanowienia końcowe

Biorąc pod uwagę fakt, że postęp technologiczny inspiruje mnie do rozwoju usług i narzędzi prezentowania mojej oferty w otaczającej nas rzeczywistości, również tej biznesowej, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. Gdyby to miało nastąpić, poinformuję Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem, przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści dokumentu na stronie Sklepu Internetowego i datą jego obowiązywania.