• Reklamacja towaru

Reklamacja towaru

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad zarówno fizycznych jak i prawnych.

Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty ujawnienia wady; żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; nadto: podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji jednak nie wpływa na treść rozstrzygnięcia i decyzję Sprzedającego.

W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Do Klienta należy decyzja z jakiego uprawnienia chce skorzystać


Przed odsełaniem towaru, bardzo proszę o kontakt telefoniczny na nr 503-710-905.


Więcej informacji jest w Regulaminie Sklepu.

W załączeniu formularz: Formularz reklamacji

Niniejszy formularz można wydrukować i odsełać na adres korespondencyjny (Kłobuczyn 71, 59-180 Gaworzyce) lub elelktronicznie na adres e-mailowy: info@multihome24.pl.
  • Sklep niedostępny